Arkangelai Mykolas, Gabrielis ir Rapolas

Naujajame Katalikų Bažnyčios Katekizme sakoma, kad angelai - tai sukurtos protingos dvasines būtybės, turinčios laisvą valią. Tai unikalūs nemirtingi asmenys (KBK,327-336). Trys arkangelai atstovauja trims pagrindinėms Jėzaus tarnystės sritims: Gerosios Naujienos skelbimui, ligonių gydymui bei apsėstųjų išlaisvinimui. Gabrielius, kurio vardas reiškia „Dievas yra galingas“, žinomas kaip Dievo pasiuntinys. Jis pranešė Marijai, jog ji pagimdysianti Išganytoją. Rapolas (jo vardas reiškia „Dievas gydo“) siejamas su Jėzaus gydymo tarnyste (žr. Tobijo knygą). Mykolas (jo vardas reiškia „tas, kuris panašus į Dievą“), kovodamas su šėtonu, vaduoja Dievo tautą (Apr 12, 7).
Šventajame Rašte randame sakant, kad Liuciferis bei jo angelai sukilo prieš Dievą iš pavydo, nes žmonės buvo tarsi Dievo kūrinių pirmienos (Jok 1, 18). Mums verta prisiminti, jog dvasinis mūšis yra realus, ir mes iš tiesų esame į jį įsukti. Nors Jėzus jau nugalėjo šėtoną bei jo puolusius angelus, bet jie vis dar gali mus gundyti ir bandyti, kol Jėzus vėl ateis savo šlovėje. Jėzus sakė: „Jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“ (Jn 1, 51). Ką tai reiškia? Senajame Testamente skaitome, kad Jokūbas sapnavo nuostabų sapną ir matė laiptus ant žemės, o jų viršus siekė dangų, ir Dievo angelai laipiojo aukštyn ir žemyn...(Pr 28, 12-17). Dievas Jokūbui parodė, kaip Jis rūpinasi savo tauta ir prižadėjo, kad Jis rūpinsis jo palikuonimis. 
Taigi kas yra tie angelai, kurie tarnauja, laipioja tarp dangaus ir žemės? Ką apie juos sako Dievo Žodis? „Tai tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą” (Žyd 1, 14). Kitoje vietoje skaitome: „Jis palieps savo angelams saugoti tave, kad ir kur tu eitum“ (Ps 91, 11). Mes nesame palikti vieni kovoje su nuodėme ir piktu šiame pasaulyje. Dangaus armijos kovos už mus ir su mumis. Jėzus primena, kad Jis pats bus tos „kopėčios, kurios sujungia žemę su dangumi“... Jo pažadai patriarchui Jokūbui galioja ir mums šiandien. Jėzaus įsikūnijime, Dievo Sūnaus prisiėmimu žmogišką prigimtį dėl mūsų, mes esame suvienyti su mūsų dangiškuoju Tėvu. Šiandien, minėdami arkangelus, apsigaubkime Jėzaus meile, prašykime Jo angelų pagalbos ir dėkokime Dievui už tokius nuostabius mūsų sargybinius.

Vincas Kolyčius, Bernardinai.lt, 2005

Kitos rugsėjo šventės

Į puslapį VYDIJA