Šventojo Kryžiaus išaukštinimas

Tai ypatinga šventė. Ar dažnai pagalvojame apie kryžiaus reikšmę mūsų gyvenime? Ar ne dažnai kryžius žmonėms yra tik kaip papuošalas? Tačiau kryžius yra visos krikščionybės šerdis, kadangi ant kryžiaus Jėzus nugalėjo nuodėmes, nugalėjo šėtoną ir šį pasaulį. Tik to kryžiaus jėga mes dabar galime dalytis Jo prisikėlimo pergale.
Koks paradoksas: kryžius, buvęs kraštutinio žiaurumo išraiška ir pažeminimas, tapo Dievo šlovės ir pergales įrankiu. Jėzaus paskutiniai žodžiai ant kryžiaus: „Atlikta!“ (Jn19, 30) skelbė, kad senoji nuo nuodėmės pavargusi kūrinija jau perkeista. Jėzui prisikėlus, ir ji keliasi naujam gyvenimui.
Nors, „įkandus gyvatei”, mūsų gyslomis teka nuodėmės nuodai, tačiau Dievas mus kviečia žvelgti į kryžių ir nukryžiuotąjį su tikėjimu ir priimti išgydymą.
Biblijoje skaitome, kaip žydai, kurie murmėjo ir skundėsi Mozei, buvo įgelti žalčių ir pradėjo mirti. Mozė meldėsi už žmones, ir Dievas tarė Mozei: „Pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgs į jį ir išliks gyvas” (Sk 21, 8). Ugninis žaltys simbolizuoja Kristaus Kryžių, kuris nugalėjo nuodėmę bei mirtį ir teikia amžiną gyvenimą visiems, kurie tiki į Jėzų ir Jo ant kryžiaus atneštą pergalę. Mes esame kviečiami žvelgti į Jėzaus žaizdas, kraują, tekantį iš Jo šono, rankų, kojų, galvos. Per šias žaizdas žmonijai dovanojama didžiulė išgydymo galia.
Kryžius sako mums, jog patys negalime išsivaduoti iš nuodėmės. Gydančią kryžiaus galią patirsime tik mirdami, atiduodami savo gyvenimą Jėzui, visiškai Juo pasitikėdami ir paklusdami Jam. Mums yra pažadėta, kad jei mirsime su Kristumi, su Juo ir gyvensime.
Mes žinome, jog mūsų senasis „aš“ yra nukryžiuotas kartu su Juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes toliau nebevergautume nuodėmei (Rom 6, 6).
Šiandien pagerbiame kryžių, kuris yra Tėvo meilės ženklas mums. Žvelgdami į kryžių, turėtume visada prisiminti begalinę Tėvo meilę./.../ 
Jėzaus mirtis ant kryžiaus - pats reikšmingiausias įvykis nuo pasaulio sukūrimo iki galutines Dievo karalystes atėjimo! Ši šventė yra viena svarbiausių visoje žmonijos istorijoje.

Vincas Kolyčius, Bernardinai.lt, 2005

 

Kitos rugsėjo šventės

Į puslapį VYDIJA