APAŠTALAS ŠV. ANDRIEJUS

 

Kalbant apie apaštalą Andriejų, pirmiausia krinta į akis jo ne hebrajiškas, bet graikiškas vardas. Tai liudija apie jo šeimos kultūrinį atvirumą. Iš Evangelijos žinome, kad prieš tapdamas Jėzaus mokiniu, Andriejus kurį laiką buvo Jono Krikštytojo mokinys. O tai liudija, jog jis buvo ieškantis, Izraelio viltimi gyvenantis žmogus, norintis klausytis Viešpaties žodžio ir juo gyventi. Tą dieną, kai Jonas Jordane krikštijamą Jėzų pavadino „Dievo avinėliu“, Andriejus tapo Jėzaus sekėju. Evangelistas Jonas pasakoja, kad Andriejus ir dar vienas mokinys, kurio vardas nepaminėtas, nusekė paskui Jėzų, pamatė kur jis gyvena ir vieną dieną pasiliko pas jį. Andriejus buvo pirmasis Jėzaus pašauktas apaštalas. Dėl to Bizantijos Bažnyčios liturgijoje jis vadinamas „Protoklitos“, kas ir reiškia – „pirmas pašauktasis“. Kraujo ryšys tarp brolių Petro ir Andriejaus yra pagrindas, kuriuo remdamiesi Romos ir Konstantinopolio Bažnyčias vadiname Bažnyčiomis seserimis.
Evangelijose Andriejaus vardas minimas dar trijose vietose. Kai kalbama apie duonos padauginimo stebuklą, sakoma, kad Andriejus minioje surado berniuką, kuris turėjo kelis duonos kepalėlius ir žuvų. Kitą kartą Andriejaus vardas minimas pasakojant apie tai, kai išeidami iš Jeruzalės mokiniai kalbėjo apie miesto gynybinių sienų didybę ir apie Jėzaus žodžius, kad iš tų mūrų neliks akmens ant akmens. Andriejus čia minimas kaip vienas iš pokalbio dalyvių. Dar kartą Andriejus paminėtas kalbant apie paskutines dienas prieš Jėzaus kančią. Į Šventąjį Miestą buvo atvykę jaunų graikų piligrimų. Tai greičiausiai buvo prozelitai, atvykę Jeruzalėje švęsti hebrajiškų Velykų. Jie panorėjo susipažinti su Jėzumi. Andriejus ir Pilypas, tai yra apaštalai graikiškais vardais, buvo vertėjai to susitikimo metu.
Jau nuo seniausių krikščionybės laikų Andriejui priskiriamas Kristaus mokslo paskelbimo graikams nuopelnas. Petras, jo brolis, iš Jeruzalės per Antiochiją atvyko į Romą ir tapo visuotinės Bažnyčios ganytoju. O Andriejus tapo graikų apaštalu. Abu buvo nukryžiuoti, ir abu budelių prašė, kad jų kryžiai būtų kitokie negu Kristaus kryžius, nes jie jautėsi nesą verti mirti prikalti prie tokio pat kryžiaus kaip Kristus. Apaštalas Petras buvo nukryžiuotas žemyn galva, o tos formos kryžius, ant kurio buvo nukryžiuotas Andriejus, iki mūsų dienų vadinamas Andriejaus kryžiumi. Gyvenime abu brolius siejo kraujo ryšiai, susiejo juos taip pat kryžiaus mirtis, o šiandien jų brolybė yra Romos ir Konstantinopolio sostų vienybės laidas ir simbolis.

Pagal popiežiaus Benedikto XVI 2006-06-14 katechezę; Bernardinai.lt, 2006

 

Kitos lapkričio šventės

Į puslapį VYDIJA