VIEŠI PATVARKYMAI

  Kaip turi elgtis kožna dievobaiminga ir viežlyba asaba jomarke,
savo gildijos pobuvy ir kitoniškame susiėjime

1. Gink Dieve nevalna prisiplempus arielkos bastytis tarp žmonių viešumoj ir savo nesvietišku smirdėjimu, o taipogi kalakutiškais tauškalais papiktinti sueigą.
Jeigu bus taip, tai sūdžia turi bausti tokį galgoną 30 lietuviškų grašių, ale jei pinigo neprituri, liept iškasti 10 uolekčių grabės po Vilniaus miesto sieną.

2. Nevalna prie visų šnirpšti į saują nosies tirštumą ir po tam aną šluostyti in vežimų šonus ar in svetimų asabų drapanas.
Jeigu bus taip, reikia tokį baust 20 grašių ar nedėliai pristatyt minti dumples vinių kalykloj.

3. Nevalna mėtyt iš savo kišenių ar savo vežėčių pakulas, plunksnas, supuvusias ropes, šapus, o taipogi išmesti viešai sunešiotas vyžas ir kitoniškas bezliapyčias.
Jeigu bus taip, baust 50 lietuviškų grašių ar nedėlią mėžt vaivados žirgų staines.

4. Už akies pamušimą viešumoj - 45 grašiai,
   Už žipono palos atplėšimą - 35 grašiai,
   Už spyrimą in pasturgalį - 50 grašių,
   Už plaukų pešimą dėl keršto - 60 grašių, o už plaukų pešimą dėl šposo - vienas auksinas.

Šitie wisi patvarkymai priguli visiem paprastiem žmonėm, ale nevalna anuos taikyt bajorams, o taipogi šlėktai.

Išguldyta Vilniuje
Metais 1636 per Šv.Roką

Kiti tekstai

Į puslapį VYDIJA