MALDELĖS UGNIAI

 
1. Švinta Gabieta, užgaubta gulėk, užklota mygok ir muni saugok.
Pasakė Joana Jurgaitytė, 76 m., gyv. Kalvalių k., Upynos apyl. Užrašyta 1974 m. Taip melsdavosi jos mama, kad ugnis neišeitų iš namų, kad neužsidegtų.

2. Švinta Gabieta, užkaupta gulėta, užkurta žibėta. Kaip numirsma, uždek mums žvakelę, pasiremti lazdele ir eiti namučio.
Pasakė Zosė Buivydienė, 50 m., gyv. Vytogalos k., Upynos apyl. Jos motina, kilusi nuo Varnių, sakydavusi, kad tai pati pirmoji malda rytmetį. Ją reikia sukalbėti dar prieš „Tėve mūsų“.

3. Švinta Gabieta, mygok su mumis grėšninkais. Nejudinkis nejudinama, neatsikelk nežadinama.
Pasakė Stasė Raudonienė, 90 m., gyv. Tujeinių k., Kaltinėnų apyl. Užrašyta 1978 m. Taip melsdavosi vakare sužarščiusi ugniakure ugnį, kad ji neišeitų iš namų.

4. Ugneli, šventa Gabieta, be tavęs mums šalta. Saugok mūsų namelius.
Pasakė Kristina Rimkutė, 65 m., gyv. Pašlynio k., Laukuvos apyl. Užrašyta 1978 m. Kuriant ugnį ją peržegnodavo ir taip pasimelsdavo.

5. Švinta Gabija, mygok.
Pasakė Barbora Lovčikienė, gyv. Vytogalos k., Upynos apyl. Užrašyta 1979 m. Taip melsdavosi vakare sužarščius ugniakure ugnį ir ją peržegnojus.

6. Švinta Gabėta, užkurta žibėk, užklota gulėk, smerčia adyno nu munes neatstok.
Pasakė Marijona Zakarienė, gyv. Jakutiškės k., Skaudvilės apyl., Tauragės r. Kilusi iš Pašilės. Užrašyta 1979 m. Taip ryte ir vakare melsdavosi ugniai, ją užkuriant ar sukrapščius vakare pryangy (priebuty) ir peržegnojus.

7. Švinta Gabieta, melskis už mus grėšninkus. Neatsibusk nebudinama, neatsikelk nežadinama.
Pasakė Antanina Dobilienė, 86 m., gyv. Gegužių k., Upynos apyl. Užrašyta 1979 m.

8. Ugneli, švinta Gabėta, nekelkis, neplatinkis, būk savo vieto.
Pasakė Marijona Mockienė, 80 m., gyv. Papaukštkalnio k., Upynos apyl. Užrašyta 1979 m.

9. Švinta Gabieta, mygok užklota.
Pasakė Agota Kleinienė, 76 m., gyv. Pavarčio k., Skaudvilės apyl., Tauragės r. Taip melsdavosi ugniai jos bobutės Uršulė Balsienė ir Ona Skirienė.

Jei nuo darbo šerpetodavo rankų pirštai, tai ugnį reikėdavo sužarstyti plaštakų viršumi - greitai užgydavo. Užrašyta 1979 m.

10. Švinta Gabieta, uždingta gulėk, naktį grėšninkų žmonių nejudink, nebudink. Nū smerčio neatstok, padūk lazdelę, uždek žvakelę, teeiny numučiu.
Pasakė Marijona Urbutiene, 78 m., gyv. Požerės k., Upynos apyl. Maldą kal­bėdavo, kas virdavo valgyti. Užrašyta 1982 m.

11. Melsdavosi ugniai. Vakare ją sukrapštydavo, užvoždavo kokiu kiauru variniu puodu ar sagonu.
Pasakė Antanas Lopečius, 87 m., gyv. Keterių k., Skaudvilės apyl., Tauragės r. Užrašyta 1982 m.

12. Vakare sukurstydavo ugnį, sudėliodavo angliukus, su pelenukais užklodavo, peržegnodavo, kalbėdavo poterius, kad ugnis išmiegotų, kad nuo gaisro apsaugotų.
Pasakė Ona Puidokienė, 56 m., gyv. Skaudvilėje, Tauragės r. Taip ugnį apkopdavo Norkiškės dvaro kumetyne, prie Botokių, kur jie buvo kumečiais. Užrašyta 1981 m.

13. Viešpatie, atitolink nelaimę. Vakare moteriškės sužarslydavo ugnį, peržegnodavo ir taip pasimelsdavo, kad neįvyktų nelaimė.
Pasakė Jonas Selvenis, 86 m., gyv. Batakiuose, Tauragės r. Užrašyta 1981 m.

14. Ugnelės vardas šventoji Gabėta. Kad aš ją sukrapštinėsiu, ji bus gyva, ugneli, mūsų maitintoja, šventa Gabieta.
Pasakė Ona Gedutienė, 73 m., gyv. Šimėnų k., Upynos apyl. Užrašyta 1982 m.

15. Ugneli, švinta Gabėta, sukurta žibėk, užklota gulėk, mirties valandoje mun žibėk.
Pasakė Agnieška Milkintienė, 82 m., gyv. Šilalėje. Užrašyta 1982 m.

16. Švinta Jagota, būk pakajinga. Ugnį nakčiai pakrapydavo vandeniu.
Pasakė Stasė Straukienė, 81 m., gyv. Kriukų k., Upynos apyl. Užrašyta 1986 m.

17. Šventa Gabėta, užgobta mygok, atgobta žibėk.
Pasakė Kazė Petkienė, gyv. Obelyno k., VUpynos apyl. Taip melsdavosi užgesinant ugnį vakare. Užrašyta 1985 m.

18. Švensta ugneli, švensta Gabeli, užkurta žibėk, suglobota žibėk, smerčia odyno muni apšviesk.
Pasakė Ona Kulikauskienė, 71 m., gyv. Galvyčių k., Upynos apyl. Užrašyta 1985 m.

19. Amžiną atilsį dovanok dūšioms, Viešpatie.
Pasakojo Ona Gaidauskienė, 86 m.,gyv. Pajūryje, Šilalės r. Taip melsdavosi sužarsčius ugnį vakare, kad ugnis nakčia neužsikurtų. Užrašyta 1984 m.

20. Įkūrusi ugnį ugniakure mama ją peržegnodavo.
Pasakė Ona Ačaitė, 64 m., gyv. Pauliškių k., Skaudvilės apyl., Tauragės r. Užrašyta 1983 m.

21. Marija, Gabija, Agota, būk apklota.
Pasakė Fabrijona Zipaltienė, 90 m., gyv. Mankiškės k., Poškos apyl., Šilalės r. Užrašyta 1984 m.

22. Švinta Agota, švinta Gabėta, mygok muna užklota.
Pasakė Barbora Eskirtienė, 86 m., gyv. Vytogalos k., Upynos apyl. Vakare anglis sukaupdavo, sukasdavo ir peržegnojusi sukalbėdavo šią maldelę. Užrašyta 1982 m.

Klemensas Lovčikas, „Maldelės ugniai Upynos apylinkėje“ (Šilalės raj.); „Mūsų kraštas“, 1994

Į puslapį VYDIJA