Kasdienės maldos iš prosenolių maldaknygės

 

Maldaknygė – Antaninos Juciūtės-Arbačauskienės (1893-1985). Šią maldaknygę jai paliko mama, kuri knygelę, kaip šeimos relikviją, gavo iš senolio Martyno Barakausko, gimusio apie 1830 metus.
Publikacijai parengė Virginijus Kašinskas.

Skaitykime neskubėdami, įsiklausykime į šių neprilygstamų tekstų skambesį, neišsigąskime neįprastų, pamirštų žodžių. Mūsų prosenolių kalba atsivers, maldų žodžiai atsiskleis, ir pajusime, kad jau kartu su jais kreipiamės į Viešpatį.

 

 MALDOS KOŽNOS VALANDOS

 Arba karszti atsiduksejimai, kurius be jokie sunkuma pildant kasdienius darbus, ne tik lupomis, bet ir szirdingomis mislomis su dide nauda gal kalbeti

 

Atsibudes, pirm atsikelima žegnodamas lupas zsirdi kalbek:
Jezus, Marija, tegul bus visados lupose ir zsirdije mano. Garbe buk Diewuj Tiewuj ir Sunui ir Dwasej swentaj wienam Diawuj trijose asabose.

Keldamas kalbek žegnodamas:
Wardon Diewa Tiewa ir Sunaus ir dwases szwentos, keliu isz to atilse ir ženkliu kryžiaus szwenta stiprinu ir paszwenstu kunu ir dusze mano su visomis mislomis ir darbajs ant didsnes garbes Diewa.

Wilkdamas rubus kalbek:
Apredik mane Wieszpatie rubajs nekaltybes ir dusze mana szwentomis cnatomis.

Imdamas autwes kalbek:
Wieszpatie! Iszmokik mane wajkszioti siauru keliu wedancziu ing dangu, ir saugok nuo plataus pragarine kelia.

Juozdamas kalbek:
Wieszpatie! Parjuosk mane su juosta prisakimu tawa idant židetu manija cnata blaijwistos ir czistatos.

Szukuodamas kalbek:
Wieszpatie! Tajsik pomieti mano, idant wisados atmincziau ant tawes ir smercze mano, ant bajsaus suda tawa ir smarkibe amžinu pragariniu muku, prota mano wisados grenszk ant garbes tawa.

Mazgodamas kalbek:
Apmazgok mane
Wieszpatie, nuo nedorybu mana, ir nuo greka mana apczistyk mane.

Peržegnojes troba kalbek:
Teijkis
Wieszpatie, aplankiti tus namus ir wisus nuog anu žabangus piktos dwasios atitolinti. Tegu szwenti aniolaj cze giwen, idant mus pakajui užlajkitu; o palaijminimas tawa tegul bus wisados su mumis. Amen.

Iszeidamas isz trobos kalbek:
Križius Kristaus, tegul mane sergst, križius Kristaus, tegul bus su manimi, priesz mane ir už mane; križius Kristaus, tegul apgins mane nuo wisa pikta, dabar ir wisados ir ant amžiu amžinuju. Amen.

Ejdamas ing bažniczia arba kur kitur kalbek:
Parodik man Wieszpatie keli tawa ir taku tawa iszmokik mane.
Wardon Diewa Tiewa ir Sunaus ir dwases szwentos. Amen.

Zvilgterejes ing dangu kalbek:
O gražiausis dangau, o brangiausis namaj diewa troksztu giwenti, matiti ir garbinti Diewa mana.

Žengdamas ant szwntoriaus, arba kapu kalbek:
Amžina atilsi duszioms mirusiu duok Wieszpatie per brangiausi krauja tawo.

Žengdamas ing bažniczia  kalbek:
Namaj diewa namaj maldu ira, del to mana rupesnius ir doczesnus dajktus; idant kuo geriau ir kuo gadniau galecziau melsties Diewuj mano.

Pasikrapijas zsvenstu vandeniu kalbek:
Szirdingaj gajliuos Wieszpatie už visus griekus mano, szwenstu wandeniu tegul bus apmazgoti nusidejimaj mano.

Iejes ing bažnicze atsiklaupes kalbek:
Tikiu Wieszpatie ir iszpažinstu su giwa wiera, jog szwencziauseme Sakramente ira tejsingaj tikras kunas ir kraujas tawa  szwencziausi; nes tejp mane moke szwenti tiewaj ir wisur esanti bažnicza szwenta, deltogi tau kajpo diewuj mano nulenkiu žemaj galwa kloniojuos su wisajs ant swieta žmonemis ir už wisus bluznijanczius priesz szwencziause Sakramenta, noriu tajpogi užnagradinti paniekinimus, kurius dasilejd blogi katalikaj. Buk palaimintas Diewe szwencziauseme Sakramente. Tegul bus pagarbintas szwencziausis sakramentas nuo manes ir nuo wisu sutwerimu  dabar ir ant amžiu.

Ejdamas pro kryžiu nulenkes galwa kalbek:
Kloniojuos tau pone Jezau Kristau ir garbinu tave, jog par križiu tawa atpirkaj mus. Žwilgterek Diewe ant duszes mano, už kure Ponas musu Jezus Kristus tejkies ant križiaus numirti.

Ejdamas pro szali abrozda Szv. Marijos, Panos kalbek:
Buk pasveikinta karaliene Motina mielaszirdystes, giwenime saldibes ir nodeje musu swejka.

Pamates auszrine, mislik apie Szv. Marija, Pana sakidamas:
O ausrine szwenta Marija Pana pas kure  nuženge isz dangaus saule tejsibes Jezus Kristus, tegul busiu wisados gatawu ant prijemima tejsingiausios saules, Sudze Jezu Pona.

Tekant saulej, mislik apie szwiesa, niekados negestancze pona musu Jezus Kristu ir kalbek:
O užtekanti szwiesa amžinos gražybes Kristau Jezau! Atejk ir apszwiesk tamsybes grieku mana, idant apszwiestas milestomis Tawa wiernaj tarnaucziau tau, o potam regecziau tawe dangiszkoj szwiesibej.

Užsilejdant saulei kalbek:
O saule szwiesibes sudze mano Pone Jezau susimilk ant manes, kad jau giwenims mano baigsis, tegul iszwisiu tawe loskawa, tada kad akis merksis, tajpogi ir po smercze, tegul maloninga regiu tawe par amžiu amžius. Amen.

Iszwides mienesi kalbek:
O Jezau gražesnis už menesi, o Marija po kurios koju menuo, o Jezau ir Marija isz kuriu gražybes diwijas saule ir mienuo, tegul ir asz busiu wertas regeti danguje gražibes jusu ir anaj stebetis.

Pamates žwajzde kalbek:
Kiek žwajdziu ant dangaus, tiek kartu buk pagarbintas ir palajmintas, o diewe szventoj trajcioj wienas.

Kad regi ubaga, nuemes priesz ji kepure kalbek:
Tame ubage, tawe Kristau Pone szlovinu ir szenawoju.

Duodamas almužna mislik, arba kalbek:
Dekawoju tau Diewiszka Apwejzda už wisas geradejistes sutejktas man, del tawa Jezaus mejles duodu almužna, kursaj pasakej: Ka norints padarete wienam isz tu broliu mano mažiausiu, man padarete (Mat. 25,40).

Matidamas akla kalbek:
O Wieszpatie!
Kajpgi daugel kartu akis mana užpelne, kad bucziau aklu, atlejsk griekus aklu mana.

Lankidamas, arba regedamas ligoni kalbek:
O Wieszpatie! Iszgidik dusze mana, nes tau sugrieszijau, o dabar duok kantrybe.

Kad kunigas nesz Szv. Sakramenta ligoniui, puoles ant kela kalbek:
O Wieszpatie! mielaszirdingas, puolu priesz tawe esant szwencziauseme Sakramente, garbinu tukstantis tukstancziu kartu už ta milesta kure tam ligoniui daraj, jogej pas ji ejni, meldžiu tawes, duok rejkalingiause jam loska, duok anam mejle tawa ne prigimta, tikra gailesi, sutejk jam loska lajminga parsiskirima su sziom swietu, o taj par smerti ir brangiausi krauja tawa.

Iszgirdes zwanijima kalbek:
Ira taj didis ženklas karaliaus, garbinkime ji, kursai giwen ir karaliauja ant amžiu amžinuju.

Iszgirdes zegoriaus adinas kalbek:
Tegul bus vardas Wieszpaties pagarbintas. Jezau mirsztantis ant kryžiaus, wieniju walanda mirima mana su walanda smercze tawa. Sweijka Marija…

Budamas nuludime kalbek:
Buk dusze mana nužeminta Diewuj, nes nuo jo kantrybe mano, kajp Wieszpacziuj patiko, tejp stojos, tegul bus pagarbintas wardas Wieszpaties.  Wieszpatie! cze plak, korok , idant man ant amžiu atlejstumej. Priimk ta nuludima už griekus mana, kentejimus sawo wieniju su tawa sopulejs, kurius giwendamas ant swieta kentejej.

Atsitikus ka gera kalbek:
Szlovink dusze mano Wieszpatie, ranka Diewiszka padare ta gera, ranka Wieszpaties iszkele mane.

Iszwides  linksminanczius kalbek:
Ir asz Wieszpatije dziaugsius ir linksminsiuos Jezuje Diewuje mano, duok ta o Diewe, idant stocziaus wartu dziaugties danguje su wisaijs szwentajs.

Matidamas kita nuludusi kalbek:
Jezau kurio dusze sunkiu nuludimu meldantes darže suspausta buwa, buk pateka tame nuludime taj asabaj. Szwencziause Marija Pana patieszitoji wisu nuludusiu, žwilgterek mielaszirdingomis akimis ant nubudimo tos asabos.

Priesz walgima atkalbek nubažnaj Tiewe musu, potam dadek ir amžina atilsi.
Palajmink Wieszpatie mus ir tas dowanas, kures dabar walgime isz  loskas tawo par Kristusa pona musu.
Amen.

Walgidamas kalbek jei ne lupomis taj szirdije:
Tegul bus pagarbintas Wieszpatie tawa szwenta aweizda, kuri mani pen tuomi walgiu.

Gerdamas kalbek:
O Wieszpatie prisotink troksztancze dusze mano loskomis tawa. Ta walgima ir gierima apierawoju Tau Diewe, idant pastiprintas galecziau tau geriau tarnauti.

Pawalges kalbek:
Diekawoju Tau Diewe už wisas geradejistes tawa ir už ta pena duota man. Par Jezu pona musu. Amen. Dadek Tiewe musu, Swejka Marija ir amžina atilsi…

Iszwides upes ir ežerus kalbek:
Kajpo elnia troksztu prie szaltine wandens giwa, tejp dusze prie Tawes diewe mano.
Wieszpatie kiek cze žuvelu ira, kiek laszelu wandens, tiek kartu tawe garbinu, milu ir gajliuos už griekus mano. Dadek Tiewe musu ir amžina atilsi uz tas duszes, kure kunaj nuoglu smercziu paskenda wandenese.

Matidamas dirwoje jawus kalbek:
Kiek tose jawose ira arba bus warpu ir grudu, tiek karta diekawoju tau Diewe už tawa apwejzda ape mus, loskawiausis,  mielaszirdingiausis Wieszpatie, Iszganitojau musu, tiek karta Tawe Jezau ir Motina Tawa miliu, garbinu, auksztinu ir troksztu, idan ir wisi žmones ta daritu.

Matidamas piewas ir žiedus kalbek:
Kiek cze ira lapelu žolese, arba žiedelu laukuose, tiek kartu buk pagarbintas, o gražiausis žiede Kristau Jezau, tegul busiu wertas regeti tawe aname dangiszkame darže. O gražiausias uždaritas darže Szvencziausios Marijos Panos, tegul ir mane szirdis bus uždarytu daržu, tiktaj adaru del sunaus tawo.

Uostydamas žiedus sakik:
Patrauk mus Wieszpatie, pas sawe ant kwapa mejles tawo, Marija rože be erszkecziu, tegul man ta žeme stoses nuludimu, o dangus ir mejle jusu, tegul bus mieliausiu kwapu  mana.

Iejes ing sodna (soda) kalbek:
Iszmetei Diewe gimdytojus musu isz rojaus, del grieka ju, neatmes manes nors didže griesznika, nuo dangiszka rojaus, padarik man mielaszirdyste, kajpo padarej anam griesznikuj latruj kibodamas an medžie kryžiaus. Kiek lapu, kiek szakeliu, kiek vaisiu, tiek kartu garbinu ir milu tawe Wieszpatie mano.

Matidamas newajsinga medi kalbek:
O Wieszpatie tegul nebuna newajsingu medžiu, katras wertas buwa prakejkima tawa iszkirtima ir metima ant ugnies, bet tegul bus manije gausi waisej geru darbu.

Eijdamas per gire kalbek ir mislik tejp:
Kiek cze toj girioj ira medžiu, kiek ant medžiu szaku atžalu ir lapu, tiek kartu Jezau ant medžie kryžiaus del mane prikaltas, miliu, garbinu ir szlovinu tawe, tiek kartu galiuosi už griekus mano ir kitu del meiles tawo.

Iszgirdes giedojima paukszcziu sakik:
Wisoke dwase tegul garbina Wieszpati. Ir jus pauksztelej garbinkite Sutwertoji jusu, sawa gražejs balsajs papildikite musu užszaluse tinginiste garbinime Diewa, szwentoj Trajcoj wiena.

Kada sninga arba lija kalbek:
Kiek laszu krinta tiek aszaromis troksztu apverkti griekus mana, ir tejp daugel siki parpraszau už anus tawe, Diewe mana.

Bucziuodamas Diewo muka kalbek:
O geras Jezau!
Iszklausik manes, ronose tawo užsliepk mane, tegul bus mana apginimu nuo wisokiu szetoniszku užpuolu.

Lajke growima perkuniju ir deginancziu žajbu kalbek:
Nuog perkuniju ir szturmu, nuog nuogla ir nesitiketa smercze, par smerti tawo ir brangiausi krauja tawo, Pone Jezau iszgelbek mane, ne korok rustibeje tawo. O žodis stojosi kune.

Wirdama kuknej walgi kalbek:
Su koke mejle Szwencziause Pana wire del Tawes Jazau walgima, su koke mejle S. Morta wire tau ir mokitiniems tawo wirala, su toke pat mejle ir asz troksztu tajsiti pena kitiems.

Ar taj werpi, ar siuwi, arba koki darba dirbi, wisados ir wis darik ant garbes Diewo.
Kiek kartu adata pajudini, rata kalwarata apsuki ir t. t., tiek sikiu buk pagarbintas ir paszlowintas Diewe mano.

Į puslapį VYDIJA