VISA YRA MANO SIŲSTA...

 

Ar galvojai kada, kad visa, kas susiję su tavimi, liečia ir Mane? Nes tai, kas susiję su tavimi, svarbu Man lyg akies vyzdys. Tu Man brangi, Mano neįkainojamoji, Aš pamilau tave ir todėl Man ypač džiugu tave auklėti. Kada pagunda ar priešas tave tvindys srautu, noriu kad žinotum, jog
      tai Mano siųsta.

Tavo negaliai reikalinga Manoji jėga, ir tavo saugumas - Mano galimybėje tave apginti. Ar esi sunkioje padėtyje, tarpe tavęs nesuprantančių žmonių, nevertinančių nieko, kas tau malonu, kurie tave atstumia, žinok, jog
      tai Mano siųsta.

Aš tavo Dievas, kuriantis aplinkybes, ir neatsitiktinai tu atsidūrei savo vietoje: tai būtent ta vieta, kurią Aš tau paskyriau. Argi neprašei, kad išmokyčiau tave nuolankumo? Tad Aš patalpinau tave į tą aplinką, į tą mokyklą, kur ši pamoka vyksta.
Tavo aplinka ir gyvenantieji su tavimi tiktai vykdo Mano valią. Jei stokoji pinigų, jei sunku sudurti galą su galu, žinok, jog
      tai Mano siųsta.

Nes Aš valdau tavo turtą ir noriu, kad pasikliautum Manimi ir žinotum, kad esi nuo Manęs priklausoma. Mano atsargos neišsenkančios. Noriu, kad tu įsitikintum Mano Paties ir Manųjų pažadų ištikimybe.
Kad neatsitiktų taip, kad skurdo metą tau galėtų pasakyti: „Netikėk Viešpačiu, savo Dievu“. Ar patyrei sielvarto naktį? Esi atskira nuo savo artimųjų ir brangių tavo širdžiai, -
      tai Mano siųsta.

Aš - sielvarto vyras, pažinęs ligas, Aš leidau tai tam, kad tu kreiptumeisi į Mane ir Manyje rastum amžinąjį suraminimą. Jei nusivylei savo draugu ar kuo nors, kam atvėrei savo širdį, -
      tai Mano siųsta.

Aš leidau šiam nusivylimui paliesti tave, kad suvoktum, jog geriausias tavo draugas yra Viešpats. Aš noriu, kad viską atneštum Man ir pasakotum Man.
Jei tave kas apšmeižė, perleisk tai Man ir priglusk prie Manęs, savosios priebėgos, visa siela, kad pasislėptum nuo paskalų. Aš atidengsiu tavo teisybę tarsi šviesą ir tavo likimą - tarsi vidurdienį.
Jei suiro tavo planai, nuliūdo siela ir pavargusi esi, -
      tai Mano siųsta.

Tu kūreisi planą, puoselėjai savo tikslus ir tu atnešei juos Man, kad juos palaiminčiau. Bet Aš noriu, kad leistum Man tvarkyti ir vadovauti tavojo gyvenimo aplinkybėms, kadangi tu - tiktai įrankis, o ne veikėjas.
Jei ištiko tave nelauktos gyvenimo negandos ir liūdesys apsiautė tavąją širdį, žinok -
      tai Mano siųsta.

Jei ilgai negauni žinių nuo artimųjų, tau brangių žmonių, dėl savo silpnumo ir menko tikėjimo puolei į graudulį ir nusivylimą, žinok, -
      tai Mano siųsta.

Nes šiuo tavosios dvasios suspaudimu Aš bandau tvirtumą tavo tikėjimo neatšaukiamumu pažadų ir tavo maldos siekių jėga, skirta šiems tavo artimiesiems, nes argi ne tu pati rūpestį jais pavedei Mano neatšaukiamai meilei? Argi ne tu ir šįkart įteiki juos Manosios Motinos Skaisčiausiajai Globai?
Jei ištiko tave sunki liga, laikina ar nepagydoma, ir tapai prikaustyta prie guolio, žinok -
      tai Mano siųsta.

Nes Aš noriu, kad tu dar giliau Mane pažintum savojoje negalioje ir nedejuotum dėl siųstojo išbandymo, ir kad tu nesistengtum įsiterpti į Manuosius įvairiopus žmogiškųjų sielų gelbėjimo planus, bet nuolankiai ir be skundų nulenktum savo galvą prieš Mano gėrį tau.
Jei tu svajojai atlikti kažkokį ypatingą darbą dėl Manęs ir vietoj to atgulei į ligos ar negalios patalą, -
      tai Mano siųsta.

Nes tuomet tu buvai panirusi savo reikaluose ir Aš nebegalėjau atkreipti tavo minčių į Save, o Aš noriu išmokyti tave pačių giliausių Savo minčių ir pamokymų, kad tu tarnautum Man. Aš noriu išmokyti tave suprasti, kad be Manęs esi niekas.
Kai kurie geriausieji mano vaikai yra atriboti nuo aktyvios veiklos, kad išmoktų valdyti nepaliaujamos maldos ginklą.
Jei tu netikėtai esi pašaukta užimti sunkias ir atsakingas pareigas, pasitikėk Manimi. Aš skiriu tau šiuos sunkumus, ir už tai laimina tave Viešpats tavo Dievas visuose tavo reikaluose, visuose tavo keliuose. Ir visame kame Vadovu ir Patarėju tavuoju bus tavo Viešpats.
Šią dieną į tavo rankas, mano vaike, įdaviau šį pašventinto aliejaus indą. Naudokis juo savo nuožiūra.
Visada atmink, kad kiekvienas kilęs sunkumas, kiekvienas tave žeidžiantis žodis, kiekviena beprasmybė ir pasmerkimas, kiekvienas trikdis tavo darbe, kuris galėtų iššaukti gailėjimosi, nusivylimo jausmą, kiekvienas tavo negalės ir nesugebėjimo suvokimas bus pateptas šiuo aliejumi -
      tai Mano siųsta.

Atmink, kad kiekvienas trikdis yra Dievo pamokymas, ir todėl dėk savo širdin žodį, kurį apreiškiau tau šią dieną -
      tai Mano siųsta.

Tausok jį ir atmink - visada, kur tu bebūtum, - kiekvienas geluonis atšips, kai išmoksi visame kame regėti Mane.
Visa yra Mano siųsta tavosios sielos tobulinimui.

Iš rusų k. vertė Rasa Ambraziejienė

Į puslapį VYDIJA