apaštalo Pauliaus atsivertimAS

Tik vienintelė šventė Bažnyčios liturginiame kalendoriuje mini atsivertimą; bet jis iš tikrųjų vertas minėti. Tai - šventojo Pauliaus atsivertimas, kurį Kristus tokiu nepaprastu būdu pakviečia tapti apaštalu pagonims. /.../
Didysis tautų apaštalas šventasis Paulius gimė Kilikijos mieste Tarse, dabartinėje pietų Turkijoje. Jam buvo duotas pirmojo hebrajų karaliaus vardas – Saulius. Jis augo kaip privilegijuotas Romos pilietis, laikėsi Mozės įstatymo. Jis nepažinojo Kristaus ir nepriklausė prie pirmųjų dvylikos, paties Jėzaus pakviestų apaštalų. Paulius buvo išsilavinęs vyras ir priklausė fariziejų sektai. Todėl iš pradžių smarkiai persekiojo krikščionis manydamas, kad taip pasitarnaus Dievui.
Antrais po Kristaus į dangų žengimo metais Saulius, „tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad, užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai atjojo netoli Damasko, staiga iš dangaus jį apšvietė šviesa, ir jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Jis klausė: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Šis atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą; tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti“. Jo kelionės draugai stovėjo be žado: jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet, atmerkęs akis, nieko nebematė. Paėmę už rankų, jie nuvedė jį į Damaską. Jis tris dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė.“ (Apd 9) /.../
Ši „dangaus šviesa“ Damasko kelyje tapo netikėto ir ryžtingo atsivertimo sinonimu. Šitaip įsitikinęs, kad Kristus gyvas savo Bažnyčioje, Saulius vykdė dieviškojo balso nurodymus.
Apaštalai jį pavadino Pauliumi (lot. k. paulus – 'mažas' – šį vardą jis prisiėmė iš nusižeminimo).
Dievas suteikė visiems vyrams ir moterims laisvą valią, tačiau Jis išlieka visagalis, sugebantis įkvėpti mums norą keisti savo mintis ir norus...
...Nenuspėjamas Dievo veikimas atsivertimo atvejais. Paradoksalu, nes vieną dieną būnant toli nuo Dievo galima įrodinėti, kad Jėzus yra niekas, o kitą dieną (patyrus atsivertimo malonę) visam pasauliui skelbti ir įrodinėti, jog Jėzus yra Mesijas. Vargu, ar patyrus tikrąjį atsivertimą yra įmanoma tylėti ir toliau nieko neveikti. Gal ir įmanoma, bet tai labai klaidinga ir neišmintinga. 

Bernardinai.lt, 2008; 2011

 

Kitos sausio šventės

Į puslapį VYDIJA