Prakartėlė

Prakartėlė - Kūdikėlio Jėzaus gimimo Betliejaus gyvulių tvarte vaizdelis, kuriame būtinai dalyvauja Mergelė Marija, šventasis Juozapas ir pats Kūdikis; dažnai čia dar sutinkami piemenėliai, Trys Karaliai ir tikrieji tvartelio gyventojai - gyvuliai. Kadaise vaizdelis kurtas su tikrais gyvūnais, vėliau gamintos įvairios skulptūrėlės. Prakartėlė - pranciškoniška tradicija, atkeliavusi iš XIII amžiaus pradžios. Pirmąją prakartėlę Italijoje įrengė Pranciškus Asyžietis, norėjęs, kad šventėje dalyvautų visa gamta. Dabar „gyvas“ prakartėles dar galima pamatyti keliose Europos bažnyčiose. Bažnyčiose jos paparastai įrengiamos Kūčių dieną ir pašventinamos per vakarines mišias.
Kalėdų eglė ir prakartėlė Vatikane, Šv. Petro aikštėje pirmą kartą pastatyta 1982 metais. Šį paprotį įvedė popiežius Jonas Paulius II. Eglė ir prakartėlė tarsi sujungia į viena dvi krikščioniškas tradicijas, nes pats Kalėdų medis (amžinai žalia eglė) yra labiau būdingas šiaurinės Europos šalims, ypač protestantiškosioms, o prakartėlė būdingesnė katalikiškoms šalims ir pietinei Europai.
Visa tai nuostabiai dera su senoviniais lietuvių Kūčių papro
čiais, kuomet žadinamos obelys, puošiamas šiaudelių „sodas“ (gyvybės medis), ypatingu šieneliu pašeriami, laiminami gyvuliai tvarte; o vidurnaktį jie dar ir prabyla...

Kitos gruodžio šventės

Į puslapį VYDIJA